1.1 for循环语句

 <p>
  <span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;它跟其他的循环,如while循环,最大的不同,是它拥有一个循环计数器,或是循环变数。这使得for循环能够知道在迭代过程中的执行顺序。</span>
 </p>
 
 <h3>
  <span id="111_shellfor">1.1.1 shell中的for循环</span>
 </h3>
 
 <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp; shell中的for 循环与在c中不同,它包含三种形式:第一种结构是列表for 循环;第二种结构就是不带列表的for循环;第三种就类似于C语言。</span>
 </p>
 
 <p>
  <strong>①&nbsp;&nbsp; </strong><strong>列表for</strong><strong>循环(</strong><em>常用</em><strong>)</strong>
 </p>
 
 <div class="cnblogs_code">
  <pre>#!/bin/<span style="color: #000000;">bash

for i in 取值列表 do 循环主体/命令 done

 <p>
  &nbsp;
 </p>
 
 <p>
  <strong>②&nbsp;&nbsp; </strong><strong>不带列表for</strong><strong>循环(</strong><strong>示例)</strong>
 </p>
 
 <div>
  <div class="cnblogs_code">
   <pre>#!/bin/<span style="color: #000000;">absh

echo "惨绿少年的博客是:"
for i do
echo "$i" done

  <p class="ad">
   &nbsp; 脚本执行结果
  </p>
  
  <div class="cnblogs_code">
   <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> for2.<span style="color: #0000ff;">sh</span> http:<span style="color: #008000;">//</span><span style="color: #008000;">blog.znix.top</span>

惨绿少年的博客是: http://blog.znix.top

  <p>
   &nbsp;
  </p>
 </div>
</td>

<td style="text-align: left;" valign="top" width="47%">
 &nbsp;<img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212151446347-1775013299.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />
</td>

③   类似C****语言的风格(_这种用法常在__C__语语言中使_用)

         编写类似C__语言风格脚本

         脚本执行过程

1.1.2 不同语言的For循环

Shell中的两种样式

** PHP**

** VB**

循环语句 Next i

//5050 for _ in 1100{ x += 1 } print(x) // 100 var box = [1,2,3,4,5] for i in box{ print(i) } / 1 2 3 4 5 /

1.2 for循环相关练习题

1.2.1 【练习题1】批量生成随机字符文件名案例

使用for循环在/clsn目录下批量创建10个html文件,其中每个文件需要包含10个随机小写字母加固定字符串clsn,名称示例如下:

脚本内容

<div id="cnblogs_code_open_bf2aa7b7-51ee-41ec-9a51-edc228388a0c" class="cnblogs_code_hide">
 <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> make_file.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: make_file.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-08 11:01:19 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 [ -d /clsn ] || mkdir -p /clsn 13 rpm -qa |grep pwgen &>/dev/null 14 if [ $? -eq 1 ] 15 then 16 yum install pwgen -y &>/dev/null 17 fi 18 19 cd /clsn &&
20 for i in {1..10} 21 do 22 #File_Name=uuidgen |<span style="color: #0000ff;">tr</span> <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">0-9-</span><span style="color: #800000;">"</span> <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">a-z</span><span style="color: #800000;">"</span>|<span style="color: #0000ff;">cut</span> -c <span style="color: #800080;">1</span>-<span style="color: #800080;">10</span><span style="color: #000000;"> 23 File_Name2=pwgen -1A0 <span style="color: #800080;">10</span><span style="color: #000000;"> 24 touch ${File_Name2}_clsn.html 25 done

<p>
 <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 批量生成随机字符文件名</span></div> </div> 
 
 <p>
  脚本执行结果
 </p>
 
 <div>
  <div class="cnblogs_code">
   <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">ls</span> -l /<span style="color: #000000;">clsn 

-rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 aegheiriek_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 aifohxique_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 caexahween_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 ciefaivaib_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 eixongooph_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 foozaivedo_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 ireeteethu_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 ohmeebivae_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 oiceehahth_clsn.html -rw-r–r– 1 root root 12月 8 19:41 sheewaehoo_clsn.html

 <h3>
  <span id="122_2">1.2.2 【练习题2】批量改名特殊案例</span>
 </h3>
 
 <p>
  【练习题1】中结果文件名中的clsn字符串全部改成znix(最好用for循环实现),并且将扩展名html全部改成大写。
 </p>
 
 <div>
  <div class="cnblogs_code">
   <pre>jpvirsnjld_clsn.html  ===> jpvirsnjld_znix.HTML</pre>
  </div>
 </div>
 
 <p>
  脚本内容:
 </p>
 
 <div>
  <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('0949881c-dd1b-4522-927e-0745e2596b22')">
   <img id="code_img_closed_0949881c-dd1b-4522-927e-0745e2596b22" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_0949881c-dd1b-4522-927e-0745e2596b22" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('0949881c-dd1b-4522-927e-0745e2596b22',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
   
   <div id="cnblogs_code_open_0949881c-dd1b-4522-927e-0745e2596b22" class="cnblogs_code_hide">
    <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn for2]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> rename_file.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: rename_file.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-08 11:31:56 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 cd /clsn &&
13 File_name=<span style="color: #0000ff;">ls</span> |<span style="color: #0000ff;">sed</span> -r <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">s#(.*)_clsn.html#\1#g</span><span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #000000;"> 14 15 for i in $File_name 16 do 17 if [ -f ${i}_clsn.html ] 18 then 19 mv ${i}_clsn.html ${i}_znix.HTML 20 else 21 echo "文件修改完成." 22 exit 23 fi 24 done

   <p>
    <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 批量改名</span></div> </div> 
    
    <p>
     查看结果
    </p>
    
    <div>
     <div class="cnblogs_code">
      <pre>[root@clsn for2]# <span style="color: #0000ff;">ls</span> /clsn/<span style="color: #000000;">

aeyaesughi_znix.HTML caireasipi_znix.HTML uahahnieli_znix.HTML aifaepheeb_znix.HTML eathixoong_znix.HTML zalipageen_znix.HTML akuipheeye_znix.HTML ietoothaik_znix.HTML apheikieno_znix.HTML lachohtaif_znix.HTML

    <h4>
     <span id="1221nbsp"><strong>1.2.2.1&nbsp; </strong><strong>批量改名其他方式</strong></span>
    </h4>
    
    <p>
      rename 方式(最方便,专业改名)
    </p>
    
    <div>
     <div class="cnblogs_code">
      <pre>rename txt jpg *</pre>
     </div>
    </div>
    
    <p>
     <em> 非 for </em><em>循环方式批量改名</em>(使用sed命令进行拼接,然后交给bash执行)
    </p>
    
    <div>
     <div class="cnblogs_code">
      <pre><span style="color: #0000ff;">ls</span> *jpg|<span style="color: #0000ff;">sed</span> -r <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">s#(.*).jpg#mv & \1.mp4#</span><span style="color: #800000;">'</span>|bash</pre>
     </div>
    </div>
    
    <h3>
     <span id="123_3">1.2.3 【练习题3】批量创建特殊要求用户案例</span>
    </h3>
    
    <p>
      批量创建10个系统帐号clsn01-clsn10并设置密码(密码为随机数,要求字符和数字等混合)。
    </p>
    
    <p>
     脚本内容:
    </p>
    
    <div>
     <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('d9dd3963-a1b5-4ae8-83e6-4939d3d74038')">
      <img id="code_img_closed_d9dd3963-a1b5-4ae8-83e6-4939d3d74038" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_d9dd3963-a1b5-4ae8-83e6-4939d3d74038" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('d9dd3963-a1b5-4ae8-83e6-4939d3d74038',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
      
      <div id="cnblogs_code_open_d9dd3963-a1b5-4ae8-83e6-4939d3d74038" class="cnblogs_code_hide">
       <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn for2]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> add_user.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: add_user.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-08 11:52:21 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Passwd_File=/tmp/uuidgen.txt 13 >$Passwd_File 14 chmod 400 $Passwd_File 15 16 for i in clsn{01..10} 17 do 18 userdel -r "$i" &>/dev/null 19 id $i &>/dev/null 20 if [ $? -ne ] 21 then 22 useradd $i 23 PassWd=uuidgen 24 echo $PassWd |passwd –stdin $i &>/dev/null 25 echo "用户名:$i 密码:$PassWd" »$Passwd_File 26 echo -e "\033[32m $i 用户创建成功!\033[0m" 27 else 28 echo "$i 用户已存在" 29 fi 30 if [ "$i" == "clsn10" ] 31 then 32 echo "用户密码请查看文件 $Passwd_File" 33 fi 34 done

      <p>
       <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 批量创建特殊要求用户</span></div> </div> 
       
       <p>
        查看成的密码文件
       </p>
       
       <div>
        <div class="cnblogs_code">
         <pre>[root@clsn for2]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> /tmp/3e5c18d9-f878-4d06-931e-<span style="color: #000000;">5bbcc810c3dc.txt 

用户名:clsn01 密码:3d4644d0-9cf4-49db-8928-1a8346972c32 用户名:clsn02 密码:70798c3a-c8e3-42a0-9942-d4011ce4b4b3 用户名:clsn03 密码:db2a0f1d-2e49-44f5-a5b2-69b352b30120 用户名:clsn04 密码:62d2e0c6-b755-4b00-ad2d-c98f9ca9f258 用户名:clsn05 密码:eaa3471b-d04f-4d7c-8b7e-3d75172a483b 用户名:clsn06 密码:fb260a11-cd47-4b97-ab49-0cae7a755262 用户名:clsn07 密码:16ee7a1f-8aac-4537-b1aa-7fc75beb8754 用户名:clsn08 密码:0dde8823-b97d-4c88-9258-3a68a3b53eba 用户名:clsn09 密码:daf14ec4-ba9f-4593-9773-1557fdf605dc 用户名:clsn10 密码:6f1b452c-00b2-44a1-9f43-5f658d3a9124

       <p>
        脚本执行过程:
       </p>
       
       <p align="center">
        <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212152432035-1172352234.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
       </p>
       
       <h4>
        <span id="1231nbsp_shell"><strong>1.2.3.1&nbsp; </strong><strong>批量创建用户并设置随机密码(不使用shell</strong><strong>循环)</strong></span>
       </h4>
       
       <p>
         方法一
       </p>
       
       <div>
        <div class="cnblogs_code">
         <pre><span style="color: #0000ff;">echo</span> user{<span style="color: #800080;">1</span>..<span style="color: #800080;">20</span>}|<span style="color: #0000ff;">xargs</span> -n1|<span style="color: #0000ff;">sed</span> -r <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">s#(.*)#useradd \1 \&\& echo \1 >>/tmp/passwd.txt \&\& echo $RANDOM |md5sum |cut -c 1-5>>/tmp/passwd.txt \&\& echo `tail -1 /tmp/passwd.txt`|passwd --stdin \1#g</span><span style="color: #800000;">'</span>|bash</pre>
        </div>
       </div>
       
       <p>
         方法二
       </p>
       
       <div>
        <div class="cnblogs_code">
         <pre><span style="color: #0000ff;">echo</span> user{<span style="color: #800080;">1</span>..<span style="color: #800080;">20</span>}|<span style="color: #0000ff;">xargs</span> -n1|<span style="color: #0000ff;">sed</span> -r <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">s#(.*)#useradd \1 \&\& pass=`echo $RANDOM |md5sum |cut -c 1-5` \&\& echo $pass |passwd --stdin \1 \&\& echo \1 $pass>>/tmp/user_passwd.txt#g</span><span style="color: #800000;">'</span>|bash</pre>
        </div>
       </div>
       
       <p>
         方法三
       </p>
       
       <div>
        <div class="cnblogs_code">
         <pre><span style="color: #0000ff;">echo</span> user{<span style="color: #800080;">1</span>..<span style="color: #800080;">20</span>}|<span style="color: #0000ff;">xargs</span> -n1|<span style="color: #0000ff;">sed</span> -r <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">s#(.*)#useradd \1 \&\& pass=`echo $RANDOM |md5sum |cut -c 1-5` \&\& echo \1:$pass>>/tmp/user_passwd.txt \&\& chpasswd&lt;/tmp/user_passwd.txt#g</span><span style="color: #800000;">'</span>|bash</pre>
        </div>
       </div>
       
       <h3>
        <span id="124_4">1.2.4 【练习题4】扫描网络内存活主机案例</span>
       </h3>
       
       <p>
         写一个Shell脚本,判断10.0.0.0/24网络里,当前在线的IP有哪些?
       </p>
       
       <p>
        脚本内容:
       </p>
       
       <div>
        <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('d5ef8c09-6b8b-4edc-a01b-7be825c90340')">
         <img id="code_img_closed_d5ef8c09-6b8b-4edc-a01b-7be825c90340" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_d5ef8c09-6b8b-4edc-a01b-7be825c90340" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('d5ef8c09-6b8b-4edc-a01b-7be825c90340',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
         
         <div id="cnblogs_code_open_d5ef8c09-6b8b-4edc-a01b-7be825c90340" class="cnblogs_code_hide">
          <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> scan_ip2.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: scan_ip.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-07 21:58:47 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Ip_File=/tmp/scan_ip.txt 13 >$Ip_File 14 15 for i in 10.0..{1..254} 16 do 17 ping -c 1 -W 1 $i &>/dev/null &&
18 if [ $? -eq ] ;then 19 echo "存活主机: $i"$Ip_File 20 fi &
21 done 22 echo "使用 cat $Ip_File 查看扫描结果"

         <p>
          <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 扫描网络内存活主机</span></div> </div> 
          
          <p>
           脚本执行结果
          </p>
          
          <div>
           <div class="cnblogs_code">
            <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">time</span> <span style="color: #0000ff;">sh</span> scan_ip2.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

使用 cat /tmp/scan_ip.txt 查看扫描结果

real 0m0.290s user 0m0.001s sys 0m0.039s

[root@clsn for]# cat /tmp/scan_ip.txt 存活主机: 10.0.0.180 存活主机: 10.0.0.254

          <h3>
           <span id="125_5">1.2.5 【练习题5】筛选符合长度的单词案例</span>
          </h3>
          
          <p>
            利用bash for循环打印下面这句话中字母数不大于6的单词(某企业面试真题)。
          </p>
          
          <div>
           <p class="a4">
              I am clsn Welcome to my blog http://blog.znix.top
           </p>
          </div>
          
          <p>
           脚本内容:
          </p>
          
          <div>
           <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('46dd8086-576a-40ab-a4bd-3009b7f76456')">
            <img id="code_img_closed_46dd8086-576a-40ab-a4bd-3009b7f76456" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_46dd8086-576a-40ab-a4bd-3009b7f76456" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('46dd8086-576a-40ab-a4bd-3009b7f76456',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
            
            <div id="cnblogs_code_open_46dd8086-576a-40ab-a4bd-3009b7f76456" class="cnblogs_code_hide">
             <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# vim changdu.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: changdu.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-07 22:36:48 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Word=I am clsn Welcome to my blog http://blog.znix.top 13 14 for i in $Word 15 do 16 #[ ${#i} -le 6 ] && echo $i #子串方法 17 a=<span style="color: #0000ff;">echo</span> $i |<span style="color: #0000ff;">wc</span> -<span style="color: #000000;">L 18 if [ $a -le 6 ] 19 then 20 echo $i 21 fi 22 done

            <p>
             <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 筛选符合长度的单词</span></div> </div> 
             
             <p>
              脚本执行结果
             </p>
             
             <div>
              <div class="cnblogs_code">
               <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> changdu.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

I am clsn to my blog

             <p>
              方法二:
             </p>
             
             <div>
              <div class="cnblogs_code">
               <pre>read -p <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">请输入要判断的语句:</span><span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #000000;"> a

set $a for i in "$@" do if [ ${#i} -le 6 ];then echo "$i" fi done

              <p>
                由 <strong><a href="https://home.cnblogs.com/u/1233234%20%20" target="_blank">https://home.cnblogs.com/u/1233234 &nbsp;</a>&nbsp;@</strong><strong>贰佰&nbsp; </strong><strong>提供</strong>
              </p>
             </div>
             
             <p>
              <strong>使用expr </strong><strong>计算字符串长度</strong>
             </p>
             
             <div>
              <div class="cnblogs_code">
               <pre>[root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">expr</span> length <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">111</span><span style="color: #800000;">'</span>

3

             <h3>
              <span id="126_6RANDOM">1.2.6 【练习题6】破解RANDOM随机数案例</span>
             </h3>
             
             <p>
               已知下面的字符串是通过RANDOM随机数变量md5sum后,再截取一部分连续字符串的结果,请破解这些字符串对应的使用md5sum处理前的RANDOM对应的数字?
             </p>
             
             <div>
              <div class="cnblogs_code">
               <pre><span style="color: #800080;"> 21029299</span><span style="color: #000000;">

 00205d1c  a3da1677  1f6d12dd  890684b

             <p>
              脚本内容
             </p>
             
             <div>
              <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('ab034c27-f9aa-403c-97ce-6f1247bc74c5')">
               <img id="code_img_closed_ab034c27-f9aa-403c-97ce-6f1247bc74c5" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_ab034c27-f9aa-403c-97ce-6f1247bc74c5" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('ab034c27-f9aa-403c-97ce-6f1247bc74c5',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
               
               <div id="cnblogs_code_open_ab034c27-f9aa-403c-97ce-6f1247bc74c5" class="cnblogs_code_hide">
                <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# vim pojie.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: pojie.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-07 22:41:01

Description:

#############################################################

md5File=/tmp/Randow_Md5.txt Md5_Word="21029299 00205d1c a3da1677 1f6d12dd 890684b"

if [ ! -f $md5File ] then >$md5File for i in {..32767} do echo <span style="color: #0000ff;">echo</span> $i |md5sum $i » $md5File done else for num in $Md5_Word do grep $num $md5File done fi

               <p>
                <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 破解RANDOM随机数</span></div> </div> 
                
                <p>
                 脚本执行结果
                </p>
                
                <div class="cnblogs_code">
                 <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">for</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> pojie.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

2102929901ee1aa769d0f479d7d78b05 - 25667 00205d1cbbeb97738ad5bbdde2a6793d - 1346 a3da1677501d9e4700ed867c5f33538a - 25345 1f6d12dd61b5c7523f038a7b966413d9 - 7041 890684ba3685395c782547daf296935f - 10082

                <h3>
                 <span id="127_7">1.2.7 【练习题7】博客园博文爬虫案例</span>
                </h3>
                
                <p>
                  获取博客园(惨绿少年)博客列表倒序排序考试题
                </p>
                
                <p>
                 需求如下:
                </p>
                
                <p>
                  请把https://www.cnblogs.com/clsn/地址中的所有博文,按照时间倒序列表如下:
                </p>
                
                <div>
                 <p class="a4">
                    2017年12月8日 &nbsp;Shell编程基础篇-下
                 </p>
                 
                 <p class="a4">
                    http://www.cnblogs.com/clsn/p/8006210.html
                 </p>
                 
                 <p class="a4">
                    2017年12月7日 &nbsp;&nbsp;memcached 缓存数据库应用实践
                 </p>
                 
                 <p class="a4">
                    http://www.cnblogs.com/clsn/p/7999510.html
                 </p>
                </div>
                
                <p>
                 <strong>高级要求:</strong>
                </p>
                
                <p>
                  生成html页面,并设置超链接。
                </p>
                
                <p>
                  结果如改网页展示:<a href="/wp-content/themes/clsn-003/inc/go.php?url=http://www.cnblogs.com/clsn/p/8007232.html" target="_blank">http://www.cnblogs.com/clsn/p/8007232.html</a>
                </p>
                
                <p>
                 脚本内容:
                </p>
                
                <div>
                 <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('239e9124-8caf-4865-a33c-d8f40a6729e3')">
                  <img id="code_img_closed_239e9124-8caf-4865-a33c-d8f40a6729e3" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_239e9124-8caf-4865-a33c-d8f40a6729e3" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('239e9124-8caf-4865-a33c-d8f40a6729e3',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
                  
                  <div id="cnblogs_code_open_239e9124-8caf-4865-a33c-d8f40a6729e3" class="cnblogs_code_hide">
                   <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn htmp]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> clsn_blog.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: clsn_blog.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-08 21:19:12 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Uri=http://www.cnblogs.com/clsn/default.html?page= 13 14 clsn_Html=/tmp/html/clsn.html 15 mkdir -p /tmp/html/ 16 >$clsn_Html 17 18 for i in {1..6} 19 do 20 curl -s $Uri$i |grep -A 5 ImageLink |sed s#<.div.># #g|sed s#–##g » $clsn_Html 21 echo »$clsn_Html 22 done

                  <p>
                   <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 博客园博文爬虫案例</span></div> </div> 
                   
                   <p>
                    脚本成网页文件
                   </p>
                   
                   <p align="center">
                    <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212152934207-743020833.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
                   </p>
                   
                   <h4>
                    <span id="1271nbsp_51CTO"><strong>1.2.7.1&nbsp; </strong><strong>51CTO</strong><strong>博客爬虫案例</strong></span>
                   </h4>
                   
                   <p>
                    脚本内容
                   </p>
                   
                   <div>
                    <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('2dfa2e63-5e0e-4040-a4fb-e85847395827')">
                     <img id="code_img_closed_2dfa2e63-5e0e-4040-a4fb-e85847395827" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_2dfa2e63-5e0e-4040-a4fb-e85847395827" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('2dfa2e63-5e0e-4040-a4fb-e85847395827',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p> 
                     
                     <div id="cnblogs_code_open_2dfa2e63-5e0e-4040-a4fb-e85847395827" class="cnblogs_code_hide">
                      <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn html]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> oldboy_blog.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: oldboy_blog.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-08 22:30:57 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Uri=http://blog.51cto.com/oldboy/p 13 Blog_Index_File=/tmp/html/oldboy_blog.html 14 mkdir -p /tmp/html 15 > /tmp/html/oldboy_blog.html 16 17 for i in {1..29} 18 do 19 curl -s $Uri$i |grep -A 5 发布于 |
20 sed /^.zan fr./,+2d|
21 sed s#^–$##g|
22 sed s#<a.*fl">发布于:##g|
23 sed s#<sp.*an>##g »
24 $Blog_Index_File 25 echo »$Blog_Index_File 26 done

输入/输出格式规范: -f, –from-code=名称 原始文本编码 -t, –to-code=名称 输出编码

信息: -l, –list 列举所有已知的字符集

输出控制: -c 从输出中忽略无效的字符 -o, –output=FILE 输出文件 -s, –silent 关闭警告 verbose 打印进度信息

-?, –help 给出该系统求助列表 usage 给出简要的用法信息 -V, –version 打印程序版本号

长选项的强制或可选参数对对应的短选项也是强制或可选的

</div>


<p class="ad">
 常用:
</p>
</div>
<tr>
 <td valign="top" width="61%">
  <p>
   <span style="font-size: 13px;">在编程语言中,while循环(英语:<em>while loop</em>)是一种控制流程的陈述。利用一个返回结果为布林值(<em>Boolean</em>)的表达式作为循环条件,当这个表达式的返回值为&ldquo;真&rdquo;(<em>true</em>)时,则反复执行循环体内的程式码;若表达式的返回值为&ldquo;假&rdquo;(<em>false</em>),则不再执行循环体内的代码,继续执行循环体下面的代码。</span>
  </p>
  
  
  <p>
   <span style="font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因为while循环在区块内代码被执行之前,先检查陈述是否成立,因此这种控制流程通常被称为是一种前测试循环(<em>pre-test loop</em>)。相对而言do while循环,是在循环区块执行结束之后,再去检查陈述是否成立,被称为是后测试循环。</span>
  </p>
  
 </td>
 
 
 <td width="38%">
  &nbsp;<img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212153109941-268328166.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
  
  
  
  <p>
   &nbsp;
  </p>
  
 </td>
 
</tr>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
 <p class="a">
  <span lang="EN-US">usleep </span><span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">单位</span> <span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">微秒</span> <em><span lang="EN-US">usleep 1000000 </span></em><em><span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">休息</span><span lang="EN-US">1s</span></em>
 </p>
 
 
 <p class="a">
  <span lang="EN-US">1</span><span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">微秒等于百万分之一秒(</span><span lang="EN-US">10</span><span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">的负</span><span lang="EN-US">6</span><span style="font-family: '微软雅黑',sans-serif; mso-ascii-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 宋体;">次方秒)</span>
 </p>
 
</div>

real 0m0.102s user 0m0.001s sys 0m0.000s

</div>
 <div id="cnblogs_code_open_fcc7b82e-1436-4e49-9254-9a5d374fb626" class="cnblogs_code_hide">
  <pre><span style="color: #008080;">1</span> 使用while循环实现水果菜单的重复使用</pre>
  
 </div>
 
 
 <p>
  <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 使用while循环实现水果菜单的重复使用</span></div>
  </div>
  
  
  <p>
   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本执行过程
  </p>
  
  
  <p align="center">
   <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212153500801-1405731648.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
  </p>
  
  
  
  <p>
   <em><span style="text-decoration: underline;">示例2</span></em><em><span style="text-decoration: underline;">:计算1-100</span></em><em><span style="text-decoration: underline;">的和</span></em>
  </p>
  
  
  <p>
    方法一 (bc命令实现)
  </p>
  
  
  <div>
   <div class="cnblogs_code">
    <pre><span style="color: #0000ff;">echo</span> `<span style="color: #0000ff;">seq</span> -s + <span style="color: #800080;">1</span> <span style="color: #800080;">100</span>`|bc</pre>
    
   </div>
   
  </div>
  
  
  <p>
    方法二(while循环方法)
  </p>
  
  
  <div>
   <div class="cnblogs_code">
    <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">while</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> jishan.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: jishan.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-09 15:18:44

Description:

#############################################################

i=1

while [ "$i" -le 100 ] do ((b=b+i)) ((i++)) done echo $b

   </div>
   
  </div>
  
  
  <p>
   <em><span style="text-decoration: underline;">示例3</span></em><em><span style="text-decoration: underline;">:实现类似手机通讯计费功能</span></em>
  </p>
  
  
  <p>
   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本内容:
  </p>
  
  
  <div>
   <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('df7f21e7-d3b3-4c64-9124-0aa487b975ca')">
    <img id="code_img_closed_df7f21e7-d3b3-4c64-9124-0aa487b975ca" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_df7f21e7-d3b3-4c64-9124-0aa487b975ca" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('df7f21e7-d3b3-4c64-9124-0aa487b975ca',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
    
    
    
    <div id="cnblogs_code_open_df7f21e7-d3b3-4c64-9124-0aa487b975ca" class="cnblogs_code_hide">
     <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> <span style="color: #0000ff;">while</span>/shouji.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: shouji.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-09 15:56:09 9 # Description: 10 ############################################################# 11 sum=1000 12 i=15 13 14 15 while [ $sum -ge 15 ] 16 do 17 cat<<EOF 18 ================= 19 1.发短信 20 2.查余额 21 3.账户充值 22 4.退出 23 ================= 24 EOF 25 read -p "你要做什么呢?" Some 26 case "$Some" in 27 1) 28 sum=$((sum-i)) 29 read -p "请输入发送短信的内容:" 30 read -p "请输入收信人:" 31 sleep 0.3 32 echo "发送成功." 33 echo "您当前余额为$sum" 34 ;; 35 2) 36 echo "您当前余额为$sum" 37 ;; 38 3) 39 read -p "请输入你要充值的金额:" ChongZhi 40 sum=$((sum+ChongZhi)) 41 echo "充值成功,当前余额为$sum" 42 ;; 43 4) 44 exit 45 ;; 46 *) 47 echo "输入有误!" 48 exit 2 49 esac 50 done 51 52 echo "余额不足,请及时充值!"

    </div>
    
    
    <p>
     <span class="cnblogs_code_collapse">View Code :实现类似手机通讯计费功能</span></div>
     </div>
     
     
     <h2>
      <span id="14">1.4 获取取文件中的行,单词和字符</span>
     </h2>
     
     
     <h3>
      <span id="141">1.4.1 迭代获取文件中的每一行</span>
     </h3>
     
     
     <p>
      方法一
     </p>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre><span style="color: #0000ff;">while</span><span style="color: #000000;"> read line;

do echo $line; done < file.txt

      </div>
      
     </div>
     
     
     <p>
      方法二
     </p>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre><span style="color: #0000ff;">cat</span> <span style="color: #0000ff;">file</span>.txt|<span style="color: #0000ff;">while</span><span style="color: #000000;"> read line

do echo $line done

      </div>
      
     </div>
     
     
     <p>
      方法三
     </p>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre>exec &lt; <span style="color: #0000ff;">file</span><span style="color: #000000;">.txt

while read line; do echo line; done

      </div>
      
     </div>
     
     
     <h3>
      <span id="142">1.4.2 迭代获取每一个单词</span>
     </h3>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre><span style="color: #0000ff;">for</span> word <span style="color: #0000ff;">in</span><span style="color: #000000;"> $line;

do echo $word; done

      </div>
      
     </div>
     
     
     <h3>
      <span id="143">1.4.3 迭代获取每一个字符</span>
     </h3>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre>word=<span style="color: #000000;">participate

for ((i=;i<${#word};i++)) do echo ${word:1:1}; done

      </div>
      
     </div>
     
     
     <h3>
      <span id="144">1.4.4 同时获取取文件中的行,单词和字符脚本</span>
     </h3>
     
     
     <p>
      脚本内容
     </p>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code">
       <pre>#!/bin/<span style="color: #000000;">bash

n=1 while read i do echo "第${n}行 $i" m=1 for x in $i do echo "第${m}个单词 $x" echo $x|grep -o . ((m++)) done ((n++)) done < $1

      </div>
      
     </div>
     
     
     <p>
      脚本执行结果:
     </p>
     
     
     <div>
      <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('d6b73795-c420-4e62-ae42-7e7d6732cfa4')">
       <img id="code_img_closed_d6b73795-c420-4e62-ae42-7e7d6732cfa4" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_d6b73795-c420-4e62-ae42-7e7d6732cfa4" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('d6b73795-c420-4e62-ae42-7e7d6732cfa4',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
       
       
       
       <div id="cnblogs_code_open_d6b73795-c420-4e62-ae42-7e7d6732cfa4" class="cnblogs_code_hide">
        <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> lunxun.<span style="color: #0000ff;">sh</span> /etc/<span style="color: #000000;">hosts

2 第1行 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 3 第1个单词 127.0.0.1 4 1 5 2 6 7 7 . 8 9 . 10 11 . 12 1 13 第2个单词 localhost 14 l 15 o 16 c 17 a 18 l 19 h 20 o 21 s 22 t 23 第3个单词 localhost.localdomain 24 l 25 o 26 c 27 a 28 l 29 h 30 o 31 s 32 t 33 . 34 l 35 o 36 c 37 a 38 l 39 d 40 o 41 m 42 a 43 i 44 n 45 第4个单词 localhost4 46 l 47 o 48 c 49 a 50 l 51 h 52 o 53 s 54 t 55 4 56 第5个单词 localhost4.localdomain4 57 l 58 o 59 c 60 a 61 l 62 h 63 o 64 s 65 t 66 4 67 . 68 l 69 o 70 c 71 a 72 l 73 d 74 o 75 m 76 a 77 i 78 n 79 4 80 第2行 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 81 第1个单词 ::1 82 : 83 : 84 1 85 第2个单词 localhost 86 l 87 o 88 c 89 a 90 l 91 h 92 o 93 s 94 t 95 第3个单词 localhost.localdomain 96 l 97 o 98 c 99 a 100 l 101 h 102 o 103 s 104 t 105 . 106 l 107 o 108 c 109 a 110 l 111 d 112 o 113 m 114 a 115 i 116 n 117 第4个单词 localhost6 118 l 119 o 120 c 121 a 122 l 123 h 124 o 125 s 126 t 127 6 128 第5个单词 localhost6.localdomain6 129 l 130 o 131 c 132 a 133 l 134 h 135 o 136 s 137 t 138 6 139 . 140 l 141 o 142 c 143 a 144 l 145 d 146 o 147 m 148 a 149 i 150 n 151 6 152 第3行 10.0.0.1 mirrors.aliyuncs.com mirrors.aliyun.com 153 第1个单词 10.0.0.1 154 1 155 156 . 157 158 . 159 160 . 161 1 162 第2个单词 mirrors.aliyuncs.com 163 m 164 i 165 r 166 r 167 o 168 r 169 s 170 . 171 a 172 l 173 i 174 y 175 u 176 n 177 c 178 s 179 . 180 c 181 o 182 m 183 第3个单词 mirrors.aliyun.com 184 m 185 i 186 r 187 r 188 o 189 r 190 s 191 . 192 a 193 l 194 i 195 y 196 u 197 n 198 . 199 c 200 o 201 m 202 第4行 10.0.0.180 clsn 203 第1个单词 10.0.0.180 204 1 205 206 . 207 208 . 209 210 . 211 1 212 8 213 214 第2个单词 clsn 215 c 216 l 217 s 218 n

       </div>
       
       
       <p>
        <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 1.4.4 同时获取取文件中的行,单词和字符脚本 执行结果</span></div>
        </div>
        
        
        <h3>
         <span id="145_eval">1.4.5 eval 命令用法</span>
        </h3>
        
        
        <div>
         <div class="cnblogs_code">
          <pre>[root@clsn ~]# clsn=<span style="color: #800080;">6</span><span style="color: #000000;">

[root@clsn ~]# echo {1..$clsn} {1..6} [root@clsn ~]# eval echo {1..$clsn} 1 2 3 4 5 6

         </div>
         
        </div>
        
        
        <p>
         &nbsp;&nbsp; eval 命令的说明
        </p>
        
        
        <div>
         <div class="cnblogs_code">
          <pre>[root@clsn ~<span style="color: #000000;">]# help eval

eval: eval [参数 …] 将参数作为 shell 命令执行

将 ARGs 合成一个字符串,用结果作为 shell 的输入,
并且执行得到的命令。

退出状态:
以命令的状态退出,或者在命令为空的情况下返回成功。</span></pre>
          
         </div>
         
        </div>
        
        
        <h2>
         <span id="15_break_continue_exit_return">1.5 break continue exit return</span>
        </h2>
        
        
        <p>
         条件与循环控制及程序返回值命令表&nbsp;
        </p>
        
        
        <table class="MsoTable15Grid4Accent1" style="width: 100%; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
         
         
         
         <tr>
          <td style="width: 17.58%; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-color: #5b9bd5; border-bottom-color: #5b9bd5; border-left-color: #5b9bd5; border-right: none; background: #5b9bd5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="17%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 5;" align="center">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">命令</span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
          
          <td style="width: 82.42%; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: #5b9bd5; border-right-color: #5b9bd5; border-bottom-color: #5b9bd5; border-left: none; background: #5b9bd5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="82%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 1;" align="center">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">说明</span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
         </tr>
         
         
         <tr>
          <td style="width: 17.58%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="17%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 68;">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">break n&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
          
          <td style="width: 82.42%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="82%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
            <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">如果省略</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">,则表示跳出整个循环,</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">表示跳出循环的层数</span>
           </p>
           
          </td>
          
         </tr>
         
         
         <tr>
          <td style="width: 17.58%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="17%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 4;">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">continue n</span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
          
          <td style="width: 82.42%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="82%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">
            <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">如果省略</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">,则表示跳过本次循环,忽略本次循环的剩余代码,进人循环的下一次循环。</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US"> n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">表示退到第</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">层继续循环</span>
           </p>
           
          </td>
          
         </tr>
         
         
         <tr>
          <td style="width: 17.58%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="17%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 68;">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">exit n</span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
          
          <td style="width: 82.42%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="82%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
            <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">退出当前</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Shell</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">程序,</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">为上一次程序执行的状态返回值。</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">也可以省略,在下一个</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Shell</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">里可通过</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">"$?"</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">接收</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">exit n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">的</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">值</span>
           </p>
           
          </td>
          
         </tr>
         
         
         <tr>
          <td style="width: 17.58%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="17%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 4;">
            <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">return n</span></strong>
           </p>
           
          </td>
          
          
          <td style="width: 82.42%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="82%">
           <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">
            <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">用于在函数里作为函数的返回值,以判断函数执行是否正确。在下一个</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Shell</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">里可通过</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">"$?"</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">接收</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">exit n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">的</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">n</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">值</span>
           </p>
           
          </td>
          
         </tr>
         
         
        </table>
        
        
        <div class="cnblogs_code">
         <pre><span style="color: #000000;">简单来说即:<br />break  跳出循环

continue 跳出本次循环 exit 退出脚本 return 与 exit 相同,在函数中使用

        </div>
        
        
        <h3>
         <span id="151_break">1.5.1 break命令说明</span>
        </h3>
        
        
        <div>
         <div class="cnblogs_code">
          <pre><span style="color: #000000;">[root@clsn scripts]# help break 

break: break [n] 退出 forwhile、或 until 循环

退出一个 FOR、WHILE 或 UNTIL 循环。如果指定了N,则打破N重
循环

退出状态:
退出状态为0除非 N 不大于或等于 </span><span style="color: #800080;">1</span>。</pre>
          
         </div>
         
        </div>
        
        
        <p>
         &nbsp; 测试脚本内容
        </p>
        
        
        <div>
         <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('e7c804ca-389a-4b45-8240-8d6e6cc5be06')">
          <img id="code_img_closed_e7c804ca-389a-4b45-8240-8d6e6cc5be06" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_e7c804ca-389a-4b45-8240-8d6e6cc5be06" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('e7c804ca-389a-4b45-8240-8d6e6cc5be06',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
          
          
          
          <div id="cnblogs_code_open_e7c804ca-389a-4b45-8240-8d6e6cc5be06" class="cnblogs_code_hide">
           <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> #!/bin/<span style="color: #000000;">bash

2 3 for i in {1..5} 4 5 do 6 7 if [ $i -eq 3 ] 8 9 then 10 11 break 12 13 fi 14 15 echo $i 16 17 done 18 19 echo "ok"

          </div>
          
          
          <p>
           <span class="cnblogs_code_collapse">View Code break 测试脚本</span></div>
           </div>
           
           
           <p>
            &nbsp; 脚本执行结果
           </p>
           
           
           <div>
            <div class="cnblogs_code">
             <pre>[root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> break.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 
<span style="color: #800080;">1</span>
<span style="color: #800080;">2</span><span style="color: #000000;">
ok</span></pre>
             
            </div>
            
           </div>
           
           
           <h3>
            <span id="152_continue">1.5.2 continue命令说明</span>
           </h3>
           
           
           <div>
            <div class="cnblogs_code">
             <pre><span style="color: #000000;">[root@clsn scripts]# help continue 

continue: continue [n] 继续 forwhile、或 until 循环。

继续当前 FOR、WHILE 或 UNTIL 循环的下一步。
如果指定了 N, 则继续当前的第 N 重循环。

退出状态:
退出状态为 </span><span style="color: #800080;"></span> 除非 N 不大于或等于1。</pre>
             
            </div>
            
           </div>
           
           
           <p>
            &nbsp; 测试脚本内容
           </p>
           
           
           <div>
            <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('543d7a8a-c947-488f-954e-036c818f4d4b')">
             <img id="code_img_closed_543d7a8a-c947-488f-954e-036c818f4d4b" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_543d7a8a-c947-488f-954e-036c818f4d4b" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('543d7a8a-c947-488f-954e-036c818f4d4b',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
             
             
             
             <div id="cnblogs_code_open_543d7a8a-c947-488f-954e-036c818f4d4b" class="cnblogs_code_hide">
              <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> #!/bin/<span style="color: #000000;">bash

2 for i in {1..5} 3 do 4 if [ $i -eq 3 ] 5 then 6 continue 7 fi 8 echo $i 9 done 10 echo "ok"

             </div>
             
             
             <p>
              <span class="cnblogs_code_collapse">View Code continue 测试脚本</span></div>
              </div>
              
              
              <p>
               &nbsp; 脚本执行结果
              </p>
              
              
              <div>
               <div class="cnblogs_code">
                <pre>[root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> continue.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

1 2 4 5 ok

               </div>
               
              </div>
              
              
              <h3>
               <span id="153_exit">1.5.3 exit命令说明</span>
              </h3>
              
              
              <div>
               <div class="cnblogs_code">
                <pre><span style="color: #000000;">[root@clsn scripts]# help exit

exit: exit [n] 退出shell。

以状态 N 退出 shell。 如果 N 被省略,则退出状态
为最后一个执行的命令的退出状态。</span></pre>
                
               </div>
               
              </div>
              
              
              <p>
               &nbsp; 测试脚本内容
              </p>
              
              
              <div>
               <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('c2ce9413-e0ad-4c5f-b136-8e3fb98d1f12')">
                <img id="code_img_closed_c2ce9413-e0ad-4c5f-b136-8e3fb98d1f12" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_c2ce9413-e0ad-4c5f-b136-8e3fb98d1f12" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('c2ce9413-e0ad-4c5f-b136-8e3fb98d1f12',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                
                
                
                <div id="cnblogs_code_open_c2ce9413-e0ad-4c5f-b136-8e3fb98d1f12" class="cnblogs_code_hide">
                 <pre><span style="color: #008080;"> 1</span>   #!/bin/<span style="color: #000000;">bash

2 for i in {1..5} 3 do 4 if [ $i -eq 3 ] 5 then 6 exit 7 fi 8 echo $i 9 done 10 echo "ok"

                </div>
                
                
                <p>
                 <span class="cnblogs_code_collapse">View Code exit 测试脚本</span></div>
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  &nbsp; 脚本执行结果
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>  [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> exit.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 
<span style="color: #800080;">1</span>
<span style="color: #800080;">2</span></pre>
                   
                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="154_return">1.5.4 return命令说明</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre><span style="color: #000000;">[root@clsn tuichu]# help return 

return: return [n] 从一个 shell 函数返回。

使一个函数或者被引用的脚本以指定的返回值 N 退出。
如果 N 被省略,则返回状态就是
函数或脚本中的最后一个执行的命令的状态。

退出状态:
返回 N,或者如果 shell 不在执行一个函数或引用脚本时,失败。</span></pre>
                   
                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h2>
                  <span id="16_shell">1.6 shell中的数组</span>
                 </h2>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="161_Shell">1.6.1 为什么会产生Shell数组</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <p>
                   通常在开发Shell脚本时,定义变量采用的形式为&ldquo;a=l;b=2;C=3&rdquo;,可如果有多个 变量呢?这时再逐个地定义就会很费劲,并且要是有多个不确定的变量内容,也会难以 进行变量定义,此外,快速读取不同变量的值也是一件很痛苦的事情,于是数组就诞生 了,它就是为了解决上述问题而出现的。
                 </p>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="162_Shell">1.6.2 什么是Shell数组</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <p>
                   Shell的数组就是一个元素集合,它把有限个元素(变量或字符内容)用一个名字来 命名,然后用编号对它们进行区分。这个名字就称为数组名,用于区分不同内容的编 号就称为数组下标。组成数组的各个元素(变量)称为数组的元素,有时也称为下标变量。
                 </p>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="163">1.6.3 数组中的增删改查</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <p>
                  数组的定义
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre><span style="color: #000000;"># 定义数组

[root@clsn scripts]# stu=(001 002 003)

打印数组

[root@clsn scripts]# echo ${stu[@]} 001 002 003

显示数组长度

[root@clsn scripts]# echo ${#stu} 3

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  <strong><em>查: </em></strong><em>遍历数组的内容</em>
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre><span style="color: #000000;"># 打印数组内容(通过数组下标或索引)

[root@clsn scripts]# echo ${stu[]} 001 [root@clsn scripts]# echo ${stu[1]} 002 [root@clsn scripts]# echo ${stu[2]} 003 [root@clsn scripts]# echo ${stu[3]}

# 遍历数组 方法一 [root@clsn scripts]# for i in ${stu[@]};do echo $i ;done 001 002 003 # 方法二 [root@clsn scripts]# array=(1 2 3 4 5) [root@clsn scripts]# for i in eval <span style="color: #0000ff;">echo</span> {<span style="color: #800080;">1</span>..${#array[@]}};do echo ${array[i-1]};done 1 2 3 4 5

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  <strong><em>增</em></strong><em>:数组添加</em>
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>[root@clsn scripts]# stu[<span style="color: #800080;">3</span>]=<span style="color: #800080;">004</span><span style="color: #000000;">

[root@clsn scripts]# echo ${stu[@]} 001 002 003 004

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  <strong><em>改</em></strong>:<em>数组修改</em>
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>[root@clsn scripts]# stu[<span style="color: #800080;">2</span>]=<span style="color: #800080;">000</span><span style="color: #000000;">

[root@clsn scripts]# echo ${stu[@]} 001 002 000 004

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  <strong><em>删</em></strong>:<em>数组删除</em>
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>[root@clsn scripts]# unset stu[<span style="color: #800080;">2</span><span style="color: #000000;">]

[root@clsn scripts]# echo ${#stu[@]} 3 [root@clsn scripts]# echo ${stu[@]} 001 002 004

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="164">1.6.4 将命令的结果赋值给数组</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre><span style="color: #0000ff;">dir</span>=(`<span style="color: #0000ff;">ls</span><span style="color: #000000;">`)

dir=($(ls))

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  命令定义数组
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>[root@clsn scripts]# COM=(`<span style="color: #0000ff;">ls</span><span style="color: #000000;">`)

[root@clsn scripts]# echo ${COM[@]} bianliang.sh case cfb.sh chanshu.sh check check_url.sh clsn.sh clsn_test.sh daojishi.sh ddos_check.sh echo.sh for for2 fruits.shfunction fz.sh html jingdutiao.sh jishuanqi2.sh jishuanqi.sh lamp.sh lnmp.sh memcache_check.sh menu.sh nginx.sh panduan panduan1 play quanju.sh rsync_check.sh rsyncd system6 tuichu web_check.sh web_view.sh while xiugaizhuji.sh yhk.sh yunshuan.sh zhuajiu.sh

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="161">1.6.1 数组定义格式</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre>[root@clsn scripts]# a=(<span style="color: #800080;">1</span> <span style="color: #800080;">2</span> <span style="color: #800080;">3</span><span style="color: #000000;"> )

[root@clsn scripts]# b=(1

2 3 4 ) [root@clsn scripts]# echo ${a[@]} 1 2 3 [root@clsn scripts]# echo ${b[@]} 1 2 3 4

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="162">1.6.2 数组的本质就是一个变量,只是这个变量存了多个值</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <div>
                  <p class="a4">
                   在shell 常用的功能是查
                  </p>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                    array=(valuel value2 value3 ...)
                 </p>
                 
                 
                 <p>
                  <strong><em>打印数组格式</em></strong>
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code">
                   <pre><span style="color: #000000;">${array[@]} 所有元素

${#array[@]} 数组长度 ${array[i]} 单个元素,i是下标

                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <h3>
                  <span id="163-2">1.6.3 【练习题】批量检查多个网站地址是否正常</span>
                 </h3>
                 
                 
                 <p>
                  要求:
                 </p>
                 
                 
                 <p>
                   1、<strong><span style="text-decoration: underline;">使用</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">shell</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">数组方法实现</span></strong>,检测策略尽量模拟用户访问。
                 </p>
                 
                 
                 <p>
                   2、每10秒钟做一次所有的检测,无法访问的输出报警。
                 </p>
                 
                 
                 <p>
                   3、待检测的地址如下
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div style="mso-element: para-border-div; border: solid windowtext 2.0pt; padding: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-border-shadow: yes; background: #F2F2F2; mso-shading: windowtext; mso-pattern: gray-5 auto;">
                   <p class="a">
                    <span lang="EN-US">  http://www.cnblogs.com/clsn/</span>
                   </p>
                   
                   
                   <p class="a">
                    <span lang="EN-US">  http://blog.znix.top</span>
                   </p>
                   
                   
                   <p class="a">
                    <span lang="EN-US">  http://blog.nmtui.com</span>
                   </p>
                   
                   
                   <p class="a">
                    <span lang="EN-US">  http://10.0.0.7</span>
                   </p>
                   
                  </div>
                  
                 </div>
                 
                 
                 <p>
                  脚本内容:
                 </p>
                 
                 
                 <div>
                  <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('580d7ec8-e8d0-4650-b89f-31059a87e60a')">
                   <img id="code_img_closed_580d7ec8-e8d0-4650-b89f-31059a87e60a" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_580d7ec8-e8d0-4650-b89f-31059a87e60a" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('580d7ec8-e8d0-4650-b89f-31059a87e60a',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                   
                   
                   
                   <div id="cnblogs_code_open_580d7ec8-e8d0-4650-b89f-31059a87e60a" class="cnblogs_code_hide">
                    <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> check_url.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: check_url.sh 5 # Version: V1.3 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-12 10:44:39 9 # Description: 10 ############################################################# 11 url=( 12 http://www.cnblogs.com/clsn/ 13 http://blog.znix.top 14 http://blog.nmtui.com 15 http://10.0.0.7 16 ) 17 while true 18 do 19 for i in ${url[@]} 20 do 21 #curl $i &>/dev/null 22 a=$(curl -I -w "%{http_code}\n" -o /dev/null -s $i) 23 if [ $a -ne 200 ] 24 then 25 echo "$url 异常" 26 fi 27 done 28 sleep 10 29 done

                   </div>
                   
                   
                   <p>
                    <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 批量检查多个网站地址是否正常</span></div>
                    </div>
                    
                    
                    <h2>
                     <span id="17_Shell">1.7 Shell 函数</span>
                    </h2>
                    
                    
                    <p>
                      shell一个非常重要的特性是它可作为一种编程语言来使用。因为shell是一个解释器,所以它不能对为它编写的程序进行编译,而是在每次从磁盘加载这些程序时对它们进行解释。而程序的加载和解释都是非常耗时的。
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                     &nbsp; 针对此问题,许多shell(如BourneAgainShell)都包含shell函数,shell把这些函数放在内存中,这样每次需要执行它们时就不必再从磁盘读入。shell还以一种内部格式来存放这些函数,这样就不必耗费大量的时间来解释它们。
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>函数的作用</strong>就是把程序里多次调用相同代码的部分定义成一份,然后起个名字,所有的调用都 只用这名字就可以了,修改代码时,只需要改变函数体内的代码即可。
                    </p>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="171">1.7.1 使用函数的优势</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <p>
                     &nbsp; ? 把相同的程序段定义成函数,可以减少代码量。
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                     &nbsp; ? 增加程序的可读、易读性
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                     &nbsp; ? 实现程序功能的模块化
                    </p>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="172">1.7.2 定义函数</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre><span style="color: #0000ff;">function</span><span style="color: #000000;"> clsn(){
</span><span style="color: #0000ff;">echo</span> <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">http://blog.znix.top</span><span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #000000;">

}

znix(){ echo "http://www.znix.top " }

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <p>
                     <strong>说明:</strong>
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                      1、可以带function clsn() 定义,也可以直接clsn() 定义,不带任何参数。
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                      2、参数返回,可以显示加:return 返回,如果不加,将以最后一条命令运行结果,作为返回值。 return后跟数值n(0-255)
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                      3、执行函数就是将函数名放到定义的函数之后即可
                    </p>
                    
                    
                    <p>
                     <em><span style="text-decoration: underline;">将函数加载到当前窗口执行:</span></em>
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# . fun1.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

[root@clsn function]# zn znew znix
[root@clsn function]# znix test [root@clsn function]# clsn http://blog.znix.top

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="173">1.7.3 引用函数</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <p>
                     脚本内容
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> fun2.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: fun2.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-11 19:25:56

Description:

############################################################# Fun_File=/server/scripts/function/fun1.sh [ -f $Fun_File ] && . $Fun_File clsn

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <p>
                     脚本执行结果
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> fun2.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;">

http://blog.znix.top

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="174">1.7.4 函数传参</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <p>
                     脚本内容:
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> fun3.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: fun3.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-12 09:38:48

Description:

#############################################################

function clsn(){ echo "Hi " } CLSN(){ echo "Hello " echo $ echo $1 echo $2

} clsn CLSN xi xi

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <p>
                     脚本执行结果
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> fun3.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

Hi Hello fun3.sh xi xi

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="175_0">1.7.5 $0 永远的脚本名称</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre><span style="color: #0000ff;">function</span><span style="color: #000000;"> clsn(){
</span><span style="color: #0000ff;">echo</span> <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">http://blog.znix.top $1 $2</span><span style="color: #800000;">"</span>
<span style="color: #0000ff;">echo</span> $<span style="color: #800080;"></span><span style="color: #000000;">

}

znix(){ echo "test" } clsn $1 $2

                     </div>
                     
                     
                     <p class="ad">
                      执行结果
                     </p>
                     
                     
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> fun1.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

http://blog.znix.top fun1.sh

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="176_return">1.7.6 函数中return的用法</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <p>
                     脚本内容:
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> fun3.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: fun3.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-12 09:38:48

Description:

#############################################################

function clsn(){ echo "Hi " } CLSN(){ echo "Hello " echo $ echo $1 echo $2 return 4 echo "xxixiixxiix"

} clsn CLSN xi xi echo $?

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <p>
                     脚本执行结果
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> fun3.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;">

Hi Hello fun3.sh xi xi 4

                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <p>
                     return命令说明:
                    </p>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code">
                      <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span><span style="color: #000000;">]# help return 

return: return [n] 从一个 shell 函数返回。

使一个函数或者被引用的脚本以指定的返回值 N 退出。
如果 N 被省略,则返回状态就是
函数或脚本中的最后一个执行的命令的状态。

退出状态:
返回 N,或者如果 shell 不在执行一个函数或引用脚本时,失败。</span></pre>
                      
                     </div>
                     
                    </div>
                    
                    
                    <h3>
                     <span id="177">1.7.7 自定义常用函数库</span>
                    </h3>
                    
                    
                    <div>
                     <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('c9c337d8-ab2d-4c10-a278-51f8c2c771bf')">
                      <img id="code_img_closed_c9c337d8-ab2d-4c10-a278-51f8c2c771bf" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_c9c337d8-ab2d-4c10-a278-51f8c2c771bf" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('c9c337d8-ab2d-4c10-a278-51f8c2c771bf',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                      
                      
                      
                      <div id="cnblogs_code_open_c9c337d8-ab2d-4c10-a278-51f8c2c771bf" class="cnblogs_code_hide">
                       <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> #!/bin/<span style="color: #000000;">bash

2 ############################################################# 3 # File Name: /server/scripts/userfun.sh 4 # Version: V1. 5 # Author: clsn 6 # Organization: http://blog.znix.top 7 # Created Time : 2017-12-12 10:40:04 8 # Description: 9 ############################################################# 10 11 # 脚本初始化 12 function scripts_init(){ 13 prog=<span style="color: #0000ff;">basename</span> $<span style="color: #800080;"></span> .<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 14 LockFile=/var/lock/subsys/${prog}.lock # 使用锁文件 15 LogFile=/var/log/${prog}.log # 脚本记录日志 16 PidFile=/var/run/${prog}.pid # 记录进程号,可以管理脚本 17 18 [ -f $LockFile ] && echo "There $LockFile is exist!!" && exit 1 ||touch $LockFile 19 [ ! -f $LogFile ] && touch $LogFile 20 [ -f $PidFile ] && echo "There $PidFile is exist!!" && exit 2|| echo $$ > $PidFile 21 } 22 23 # 记录日志 24 function writelog(){ 25 Date=$(date "+%F_%T") 26 ShellName=<span style="color: #0000ff;">basename</span> $<span style="color: #800080;"></span><span style="color: #000000;"> 27 Info=$1 28 echo "$Date : ${ShellName} : ${Info}" » ${LogFile} 29 } 30 31 # 脚本退出扫尾 32 function closeout(){ 33 [ -f $LockFile ] && rm -f $LockFile 34 [ -f $PidFile ]&& rm -f $PidFile 35 } 36 37 # 判断输入是整数 38 function int_judge(){ 39 fun_a=$1 40 expr $fun_a + 1 &>/dev/null 41 RETVAL=$? 42 return $RETVAL 43 } 44 45 # 判断输入非空 46 function input_judge(){ 47 RETVAL= 48 fun_a=$1 49 [ ${#fun_a} -eq ]&& RETVAL=1 50 return $RETVAL 51 }

                      </div>
                      
                      
                      <p>
                       <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 自定义函数库脚本</span></div>
                       
                       
                       <p class="ad">
                        basename命令
                       </p>
                       </div>
                       
                       
                       <p>
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 取出文件名称
                       </p>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">basename</span> /server/scripts/zhuajiu.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

zhuajiu.sh [root@clsn function]# basename /server/scripts/zhuajiu.sh .sh zhuajiu

                        </div>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <p>
                        $$ 参数
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 取出脚本运行时的pid, 脚本运行的当前进程ID号
                       </p>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">echo</span><span style="color: #000000;"> $$

37208 [root@clsn function]# ps -ef |grep 37208 root 37208 37206 08:39 pts/ 00:00:00 -bash root 38578 37208 1 10:33 pts/ 00:00:00 ps -ef root 38579 37208 10:33 pts/ 00:00:00 grep –color=auto 37208

                        </div>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <p>
                        <em><span style="text-decoration: underline;">引用自定义函数库示例: </span></em>
                       </p>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">function</span>]# <span style="color: #0000ff;">head</span> -<span style="color: #800080;">22</span> fun3.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: fun3.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-12 09:38:48

Description:

#############################################################

. /server/scripts/userfun.sh

scripts_init i=1 while ((i<=10)) do uptime ((i++)) sleep 1 done closeout

                        </div>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <h2>
                        <span id="18_shell">1.8 shell脚本的调试</span>
                       </h2>
                       
                       
                       <h3>
                        <span id="181">1.8.1 脚本调试技巧</span>
                       </h3>
                       
                       
                       <p>
                         调试技巧1:使用dos2unix处理脚本
                       </p>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre><span style="color: #000000;">从windows编辑的脚本到Linux下需要使用这个命令

dos2unix windows.sh

                        </div>
                        
                        
                        <p>
                          调试技巧2:使用echo命令调试
                        </p>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre>在变量读取或修改的前后加入echo $变量,也可在后面使用exit退出脚本,这样可以不用注释后面的代码</pre>
                         
                        </div>
                        
                        
                        <p>
                          调试技巧3:sh -x 脚本&nbsp; ==》全局调试
                        </p>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre><span style="color: #0000ff;">sh</span> -x scripts.<span style="color: #0000ff;">sh</span></pre>
                         
                        </div>
                        
                        
                        <p>
                          调试技巧4:局部调试
                        </p>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code">
                         <pre>set -<span style="color: #000000;">x

要调试的脚本内容 set +x

                        </div>
                        
                       </div>
                       
                       
                       <h3>
                        <span id="182_Shell">1.8.2 Shell调试技巧小结</span>
                       </h3>
                       
                       
                       <p>
                         ①要记得首先用<span style="background-color: #ffff00;">dos2unix</span>对脚本格式化。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         ②直接执行脚本根据报错来调试,有时报错不准确。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         ③<span style="background-color: #ffff00;">sh -x</span>调试整个脚本,显示执行过程。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         ④<span style="background-color: #ffff00;">set -x和set +x</span>调试部分脚本(在脚本中设置)
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         ⑤<span style="background-color: #ffff00;">echo</span>输出变量及相关内容,然后紧跟着exit退出,不执行后面程序的方式,一步步跟踪脚本,对于逻辑错误比较好用。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                          &nbsp;&nbsp; 写法:&nbsp;<span class="cnblogs_code"><span style="color: #0000ff;">echo</span> $var;exit</span>&nbsp;
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         ⑥最关键的是语法熟练、编码习惯、编程思想,将错误扼杀在萌芽之中,减轻调试负担,提高效率。
                       </p>
                       
                       
                       <h2>
                        <span id="19_shell">1.9 shell编程练习题</span>
                       </h2>
                       
                       
                       <h3>
                        <span id="191_1shell">1.9.1 【练习题1】shell实现抓阄程序</span>
                       </h3>
                       
                       
                       <p>
                        需要使用shell编写一个抓阄的程序:
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                        <em><span style="text-decoration: underline;">要求:</span></em>
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         1、执行脚本后,输入英文名字全拼,产生随机数01-99之间的数字,数字越大评分就去高,前面已经抓到的数字,下次不能在出现相同数字。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                         2、第一个输入名字后,屏幕输出信息,并将名字和数字记录到文件里,程序不能退出继续等待别人输入。
                       </p>
                       
                       
                       <p>
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本内容:
                       </p>
                       
                       
                       <div>
                        <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('4e5024e2-00ba-4491-b548-559fa4bdc44d')">
                         <img id="code_img_closed_4e5024e2-00ba-4491-b548-559fa4bdc44d" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_4e5024e2-00ba-4491-b548-559fa4bdc44d" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('4e5024e2-00ba-4491-b548-559fa4bdc44d',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                         
                         
                         
                         <div id="cnblogs_code_open_4e5024e2-00ba-4491-b548-559fa4bdc44d" class="cnblogs_code_hide">
                          <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> zhuajiu.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: zhuajiu.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-10 15:21:27 9 # Description: 10 ############################################################# 11 Randow_Temp=/tmp/randow.test 12 name_Out_File1=/tmp/name_Out_File1.test 13 name_Out_File2=/tmp/name_Out_File2.test 14 15 >$name_Out_File1 16 >$name_Out_File2 17 >$Randow_Temp 18 19 trap echo “请勿使用 Ctrl+c” 2 20 21 Randow() { 22 sum=<span style="color: #0000ff;">echo</span> $RANDOM |<span style="color: #0000ff;">cut</span> -c-<span style="color: #800080;">2</span><span style="color: #000000;"> 23 grep $sum $Randow_Temp 24 if [ $? -eq ];then 25 Randow 26 else 27 echo $sum »$Randow_Temp 28 daxiao=$sum 29 fi 30 } 31 32 Print() { 33 read -p "请输入名字的拼音:" Name 34 Randow 35 echo $Name $daxiao »$name_Out_File 36 } 37 38 while true 39 do 40 clear 41 echo "" 42 echo -e "\033[32m 这个程序会将随机数字排名前三的同学显示出来!\033[0m" 43 echo -e "\033[31m 退出脚本请使用 ’exit’ \033[0m" 44 echo "" 45 head -4 $name_Out_File2 46 read -p "请输入名字的拼音:" "Name" 47 if [ "$Name" == exit ] 48 then 49 exit 50 fi 51 Randow 52 echo $daxiao $Name »$name_Out_File1 53 echo "随机数最大的三位同学是:" >$name_Out_File2 54 sort -k1 -r $name_Out_File1 |column -t »$name_Out_File2 55 clear 56 done

                         </div>
                         
                         
                         <p>
                          <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 抓阄程序 脚本</span></div>
                          </div>
                          
                          
                          <p>
                           脚本执行过程
                          </p>
                          
                          
                          <p align="center">
                           <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212155426379-987435185.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
                          </p>
                          
                          
                          
                          <h3>
                           <span id="192_29x9">1.9.2 【练习题2】输出9x9 乘法表</span>
                          </h3>
                          
                          
                          <p>
                           脚本内容:
                          </p>
                          
                          
                          <div>
                           <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('636b9275-9dcc-4e5b-accf-0d4e96c72b76')">
                            <img id="code_img_closed_636b9275-9dcc-4e5b-accf-0d4e96c72b76" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_636b9275-9dcc-4e5b-accf-0d4e96c72b76" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('636b9275-9dcc-4e5b-accf-0d4e96c72b76',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                            
                            
                            
                            <div id="cnblogs_code_open_636b9275-9dcc-4e5b-accf-0d4e96c72b76" class="cnblogs_code_hide">
                             <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> cfb.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: cfb.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-11 15:40:03 9 # Description: 10 ############################################################# 11 for a in <span style="color: #0000ff;">seq</span> <span style="color: #800080;">1</span> <span style="color: #800080;">9</span><span style="color: #000000;"> 12 do 13 for b in <span style="color: #0000ff;">seq</span> <span style="color: #800080;">1</span> <span style="color: #800080;">9</span><span style="color: #000000;"> 14 do 15 if [ $a -ge $b ] 16 then 17 echo -en "$a x $b = $(expr $a * $b) " 18
19 fi 20 done 21 echo " " 22 done

                            </div>
                            
                            
                            <p>
                             <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 九九乘法表</span></div>
                             </div>
                             
                             
                             <p>
                              执行结果
                             </p>
                             
                             
                             <div>
                              <div class="cnblogs_code">
                               <pre>[root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> cfb.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

1 x 1 = 1
2 x 1 = 2 2 x 2 = 4
3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9
4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16
5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25
6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36
7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49
8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64
9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81

                              </div>
                              
                             </div>
                             
                             
                             <h3>
                              <span id="193_3dDOS">1.9.3 【练习题3】解决dDOS攻击生产案例</span>
                             </h3>
                             
                             
                             <p>
                               写一个Shell脚本解决DOS攻击生产案例。
                             </p>
                             
                             
                             <p>
                               请根据web日志或者或者网络连接数,监控当某个IP并发连接数或者短时内PV达到100(读者根据实际情况设定),即调用防火墙命令封掉对应的IP。防火墙命令为:iptables-I INPUT -s IP地址 -j DROP。
                             </p>
                             
                             
                             <p>
                              练习使用日志下载地址:<em>https://files.cnblogs.com/files/clsn/access-web-log.zip</em>
                             </p>
                             
                             
                             <p>
                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本内容:
                             </p>
                             
                             
                             <div>
                              <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('53e446a8-8397-40a4-bf4d-2e9f6f9628fc')">
                               <img id="code_img_closed_53e446a8-8397-40a4-bf4d-2e9f6f9628fc" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_53e446a8-8397-40a4-bf4d-2e9f6f9628fc" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('53e446a8-8397-40a4-bf4d-2e9f6f9628fc',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                               
                               
                               
                               <div id="cnblogs_code_open_53e446a8-8397-40a4-bf4d-2e9f6f9628fc" class="cnblogs_code_hide">
                                <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn <span style="color: #0000ff;">while</span>]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> ddos_check.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: ddos_check.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-10 12:34:15 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Info_File=/tmp/ddos_check.log 13 14 #从连接数获取 15 #netstat -lant|awk -F "[ :]+" /180:80/{clsn[$6]++}END{for(pol in clsn)print pol,clsn[pol]} >$Info_File 16 17 # 从日志获取 18 awk {hotel[$1]++}END{for(pol in hotel)print pol,hotel[pol]} access.log|sort -nk2 -r >$Info_File 19 20 while read line 21 do 22 Ip_Add=<span style="color: #0000ff;">echo</span> $line |<span style="color: #0000ff;">awk</span> <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">{print $1}</span><span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #000000;"> 23 Access=<span style="color: #0000ff;">echo</span> $line |<span style="color: #0000ff;">awk</span> <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">{print $2}</span><span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #000000;"> 24 if [ $Access -ge 10000 ] 25 then 26 #echo $Ip_Add 27 iptables -I INPUT -s $Ip_Add -j DROP 28 fi 29 done <$Info_File

                               </div>
                               
                               
                               <p>
                                <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 解决dDOS攻击脚本</span></div>
                                </div>
                                
                                
                                <p>
                                 脚本执行结果:
                                </p>
                                
                                
                                <div>
                                 <div class="cnblogs_code">
                                  <pre>[root@clsn <span style="color: #0000ff;">while</span>]# iptables -<span style="color: #000000;">L

Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination
DROP all 112.64.171.98 anywhere
DROP all 58.220.223.62 anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

                                 </div>
                                 
                                </div>
                                
                                
                                <p>
                                 其他方法进行日志分析
                                </p>
                                
                                
                                <div>
                                 <p class="a4">
                                   elk日志分析
                                 </p>
                                 
                                 
                                 <p class="a4">
                                    http://blog.oldboyedu.com/elk/
                                 </p>
                                 
                                 
                                 <p class="a4">
                                   nginx-WAF
                                 </p>
                                 
                                 
                                 <p class="a4">
                                    http://blog.oldboyedu.com/nginx-waf/
                                 </p>
                                 
                                </div>
                                
                                
                                <h3>
                                 <span id="194_4">1.9.4 【练习题4】开发脚本入侵检测与报警案例(入侵检测系统)</span>
                                </h3>
                                
                                
                                <p>
                                  监控web站点目录(/var/html/www)下所有文件是否被恶意篡改(文件内容被改了),如果有就打印改动的文件名(发邮件),定时任务每3分钟执行一次。
                                </p>
                                
                                
                                <p>
                                  IDS是英文&ldquo;Intrusion Detection Systems&rdquo;的缩写,中文意思是&ldquo;入侵检测系统&rdquo;。
                                </p>
                                
                                
                                <p>
                                  脚本内容
                                </p>
                                
                                
                                <p>
                                 <strong>第一个里程碑:生成md5</strong><strong>验证文件</strong>
                                </p>
                                
                                
                                <p>
                                 <em><span style="text-decoration: underline;">文件的校验文件</span></em>
                                </p>
                                
                                
                                <div>
                                 <div class="cnblogs_code">
                                  <pre><span style="color: #0000ff;">find</span> /var/html/www<span style="color: #008000;">/*</span><span style="color: #008000;"> -type f |xargs md5sum >/tmp/check/web_file_check.md5sum</span></pre>
                                  
                                 </div>
                                 
                                </div>
                                
                                
                                <p>
                                 <span style="text-decoration: underline;">目录的校验文件</span>
                                </p>
                                
                                
                                <div>
                                 <div class="cnblogs_code">
                                  <pre>tree /var/html/www/ -d >/tmp/check/<span style="color: #000000;">web_dir_check.txt

md5sum /tmp/check/web_dir_check.txt md5sum /tmp/check/web_dir_check.txt >/tmp/check/web_dir_check.md5sum

                                 </div>
                                 
                                </div>
                                
                                
                                <p>
                                 脚本内容
                                </p>
                                
                                
                                <div>
                                 <div class="cnblogs_code" onclick="cnblogs_code_show('42f158a6-ab3f-44f4-986c-316edba21921')">
                                  <img id="code_img_closed_42f158a6-ab3f-44f4-986c-316edba21921" class="code_img_closed" src="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ContractedBlock-9.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /><img id="code_img_opened_42f158a6-ab3f-44f4-986c-316edba21921" class="code_img_opened" style="display: none;" onclick="cnblogs_code_hide('42f158a6-ab3f-44f4-986c-316edba21921',event)" data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/ExpandedBlockStart-9.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" /></p>
                                  
                                  
                                  
                                  <div id="cnblogs_code_open_42f158a6-ab3f-44f4-986c-316edba21921" class="cnblogs_code_hide">
                                   <pre><span style="color: #008080;"> 1</span> [root@clsn check]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> web_file_check.<span style="color: #0000ff;">sh</span> 

2 #!/bin/bash 3 ############################################################# 4 # File Name: web_file_check.sh 5 # Version: V1. 6 # Author: clsn 7 # Organization: http://blog.znix.top 8 # Created Time : 2017-12-10 14:15:34 9 # Description: 10 ############################################################# 11 12 Url1=http://10.0.0.1/web_file_check.md5sum 13 Url2=http://10.0.0.1/web_dir_check.md5sum 14 Dir=/tmp/check/ 15 Web_Dir=/var/html/www/ 16 Check_File1=/tmp/check/web_file_check.md5sum 17 Check_File2=/tmp/check/web_dir_check.md5sum 18 Check_Dir=/tmp/check/web_dir_check.txt 19 Check_Out=/tmp/check/check_out.md5sum 20 Mail_info=/tmp/check/mail.txt 21 Date=<span style="color: #0000ff;">date</span> +%F_%<span style="color: #000000;">T 22 Host_Name=<span style="color: #0000ff;">hostname</span><span style="color: #000000;"> 23 Host_IP=<span style="color: #0000ff;">hostname</span> -<span style="color: #000000;">I 24 Email_Addr=995701749@qq.com 25 26 [ -d $Dir ] || mkdir -p $Dir 27 if [ ! -f $Check_File1 ] 28 then 29 cd $Dir &&
30 wget $Url1 31 elif [ ! -f $Check_File2 ] 32 then 33 cd $Dir &&
34 wget $Url2 35 fi 36 37 md5sum -c $Check_File1 >$Check_Out 2>/dev/null 38 Back_num1=$? 39 tree -d $Web_Dir >$Check_Dir 40 md5sum -c $Check_File2 &>/dev/null 41 Back_num2=$? 42 if [ $Back_num1 -ne ] 43 then 44 echo "发生主机:$Host_Name 主机IP地址:$Host_IP" > $Mail_info 45 echo "在 $Date 的检测中发现以下文件被篡改" »$Mail_info 46 echo "==================================================" »$Mail_info
47 egrep -i "失败|failed" $Check_Out »$Mail_info 48 echo "==================================================" »$Mail_info
49 echo "请尽快登陆服务器进行处理!!!" »$Mail_info 50 mail -s "【警告】web站点文件被篡改" -a $Check_File1 $Email_Addr <$Mail_info 51 fi 52 53 if [ $Back_num2 -ne ] 54 then 55 echo "目录检测信息" >$Mail_info 56 echo "在 $Date 的检测中发现目录被篡改" »$Mail_info 57 mail -s "【警告】web站点目录被篡改" -a $Check_Dir $Email_Addr<$Check_Dir 58 fi

                                  </div>
                                  
                                  
                                  <p>
                                   <span class="cnblogs_code_collapse">View Code 入侵检测与报警</span></div>
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    修改文件目录后执行结果
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p align="center">
                                    <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212155716222-2020673909.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />
                                   </p>
                                   
                                   
                                   
                                   <p align="center">
                                    &nbsp;<img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212155737019-225058576.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />
                                   </p>
                                   
                                   
                                   
                                   <p align="center">
                                    <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212155744769-240256875.png" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
                                   </p>
                                   
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="195_5">1.9.5 【练习题5】单词及字母去重排序案例</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    用shell处理以下内容
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <p class="a4">
                                      1、按单词出现频率降序排序!
                                    </p>
                                    
                                    
                                    <p class="a4">
                                      2、按字母出现频率降序排序!
                                    </p>
                                    
                                    
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>the squid project provides a number ofresources to assist users design implement and support squid installations.Please browse the documentation and support sections <span style="color: #0000ff;">for</span> <span style="color: #0000ff;">more</span> infomation byoldboy training</pre>
                                     
                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本内容:
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn play]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> abc.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: abc.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-11 17:23:19

Description:

#############################################################

a="the squid project provides a number ofresources to assist users design implement and support squid installations.Please browse the documentation and support sections for more infomation byoldboy training"

echo "按单词出现频率降序排序!" for i in $a do echo $i done|
sort |uniq -c|sort -nk1 -r echo "按字母出现频率降序排序!" echo $a |grep -o "[a-z]" |sort|uniq -c |sort -nk1 -r

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="196_6">1.9.6 【练习题6】编写正(或长)方形图形案例</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    请用shell或Python编写一个正(或长)方形,接收用户输入的数字。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; shell脚本内容
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn play]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> zhengfangxing.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;">

#!/bin/bash #############################################################

File Name: zhengfangxing.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-11 17:33:33

Description:

############################################################# trap "echo 输入exit退出" 2 while true do read -p "你想看多大的正方形:" a [ "$a" == "exit" ] && exit expr 1 + $a &>/dev/null
[ $? -ne ] && echo "请输入一个数字!" && exit 2 b="" d=$(for i in eval <span style="color: #0000ff;">echo</span> {<span style="color: #800080;">1</span>..$a};do echo -n $b; echo -n " ";done)

</span><span style="color: #0000ff;">for</span> i <span style="color: #0000ff;">in</span> `eval <span style="color: #0000ff;">echo</span> {<span style="color: #800080;">1</span><span style="color: #000000;">..$a}`
 </span><span style="color: #0000ff;">do</span>
 <span style="color: #0000ff;">echo</span> <span style="color: #800000;">"</span><span style="color: #800000;">$d</span><span style="color: #800000;">"</span>
<span style="color: #0000ff;">done</span>

done

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脚本执行效果
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn play]# <span style="color: #0000ff;">sh</span> zhengfangxing.<span style="color: #0000ff;">sh</span> <span style="color: #800080;">4</span><span style="color: #000000;">

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ [root@clsn play]# sh zhengfangxing.sh 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h2>
                                    <span id="110">1.10 各种语句小结</span>
                                   </h2>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     ?&nbsp; while循环的特长是执行守护进程以及我们希望循环不退出持续执行,用于频率小于1分钟循环处理(crond),其他的while循环几乎都可以被for循环替代。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     ?&nbsp;&nbsp; case语句可以被if语句替换,一般在系统启动脚本传入少量固定规则字符串用case语句,其他普通判断多用if。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     ?&nbsp;&nbsp;一句话,if,for语句最常用,其次while(守护进程),case(服务启动脚本)。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <h2>
                                    <span id="111">1.11 附录</span>
                                   </h2>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1111">1.11.1 格式化文本--对齐文本</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn scripts]# column --<span style="color: #000000;">help 

用法: column [选项] [文件 …]

选项: -c, –columns <宽度> 输出宽度(字符数) -t, –table 创建表格 -s, –separator <字符串> 可用的表格分隔符 -o, –output-separator <字符串> 表格输出列分隔符,默认为两个空格 -x, –fillrows 先填充行,再填充列

-h, –help 显示此帮助并退出 -V, –version 输出版本信息并退出

更多信息请参阅 column(1)。

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1112">1.11.2 服务器被挂马怎么办?</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <ol>
                                    <li>
                                     将被挂马服务器上,原有重要数据备份下来
                                    </li>
                                    
                                    
                                    <li>
                                     仔细筛查数据,确保其中都是正常文件
                                    </li>
                                    
                                    
                                    <li>
                                     重新安装服务器操作系统,并针对性的加强安全防护。
                                    </li>
                                    
                                    
                                    <li>
                                     <strong>切记</strong>,服务器中木马后必须重新安装操作系统。
                                    </li>
                                    
                                   </ol>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1113">1.11.3 怎么通过进程找到程序</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    通过进程找到pid号码
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn proc]# <span style="color: #0000ff;">ps</span> -ef |<span style="color: #0000ff;">grep</span><span style="color: #000000;"> sshd 

root 1294 1 09:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd -D

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过pid找到在proc目录下的临时文件夹
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn proc]# cd /proc/<span style="color: #800080;">1294</span><span style="color: #000000;">

[root@clsn 1294]#

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 查看其中的exe文件,即可发现程序文件的路径
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn <span style="color: #800080;">1294</span><span style="color: #000000;">]# ll exe 

lrwxrwxrwx 1 root root 12月 11 09:18 exe -> /usr/sbin/sshd

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1114_screen">1.11.4 screen程序 防止脚本执行中断</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     用操作,更多详情参照 <a href="/wp-content/themes/clsn-003/inc/go.php?url=http://www.cnblogs.com/clsn/p/8022625.html" target="_blank">http://www.cnblogs.com/clsn/p/8022625.html</a>
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>ctrl +a +<span style="color: #000000;">d 退出当前终端,返回加载screen前的shell命令状态

screen -ls 可看screen会话 screen -r id 指定进入哪个screen会话

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; screen进程原理
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn ~]# <span style="color: #0000ff;">ps</span> -ef |<span style="color: #0000ff;">grep</span> <span style="color: #0000ff;">ping</span><span style="color: #000000;"> 

root 30170 30153 11:57 pts/5 00:00:00 ping 10.0.0.254 root 30172 30078 11:58 pts/ 00:00:00 grep –color=auto ping [root@clsn ~]# ps -ef |grep 30170 root 30170 30153 11:57 pts/5 00:00:00 ping 10.0.0.254 root 30174 30078 11:59 pts/ 00:00:00 grep –color=auto 30170 [root@clsn ~]# ps -ef |grep 30153 root 30153 30119 11:57 pts/5 00:00:00 /bin/bash root 30170 30153 11:57 pts/5 00:00:00 ping 10.0.0.254 root 30176 30078 11:59 pts/ 00:00:00 grep –color=auto 30153 [root@clsn ~]# ps -ef |grep 30119 root 30119 1 11:56 ? 00:00:00 SCREEN root 30120 30119 11:56 pts/4 00:00:00 /bin/bash root 30153 30119 11:57 pts/5 00:00:00 /bin/bash root 30178 30078 11:59 pts/ 00:00:00 grep –color=auto 30119

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1115_shell">1.11.5 shell中实现倒计时效果</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    脚本内容
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>[root@clsn scripts]# <span style="color: #0000ff;">cat</span> daojishi.<span style="color: #0000ff;">sh</span><span style="color: #000000;"> 

#!/bin/bash #############################################################

File Name: daojishi.sh

Version: V1.

Author: clsn

Organization: http://blog.znix.top

Created Time : 2017-12-12 08:49:11

Description:

#############################################################

for i in <span style="color: #0000ff;">seq</span> -<span style="color: #0000ff;">w</span> <span style="color: #800080;">10</span> -<span style="color: #800080;">1</span> <span style="color: #800080;">1</span><span style="color: #000000;"> do echo -ne "\b\b$i"; sleep 1; done

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    脚本执行效果
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p align="center">
                                    <img data-original="https://clsn.io/wp-content/uploads/2018/03/1190037-20171212160059894-1879805377.gif" src="/wp-content/themes/clsn-003/img/blank.gif" alt="Shell编程进阶篇(完结)" alt="" />&nbsp;
                                   </p>
                                   
                                   
                                   
                                   <h2>
                                    <span id="112_linux">1.12 linux中的信号</span>
                                   </h2>
                                   
                                   
                                   <h3>
                                    <span id="1121_Linux">1.12.1 Linux系统的重要信号及说明</span>
                                   </h3>
                                   
                                   
                                   <table class="MsoTable15Grid4Accent1" style="width: 100%; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-color: #5b9bd5; border-bottom-color: #5b9bd5; border-left-color: #5b9bd5; border-right: none; background: #5b9bd5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 5;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">信</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">号</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-top-color: #5b9bd5; border-right-color: #5b9bd5; border-bottom-color: #5b9bd5; border-left: none; background: #5b9bd5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 1;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">说</span></strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: white; mso-themecolor: background1;">明</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 68;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">HUP(l)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">挂起,通常因终端掉线或用户退出而引发</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 4;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">INT(2)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">中断,通常因按下</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Ctrl+c</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">组合键而引发</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 68;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">QUIT(3)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">退出,通常因按下</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Ctrl+\</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">组合键而引发</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 4;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">ABRT(6)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">中止,通常因某些严重的执行错误而引发</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 68;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">ALRM(14)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">报警,通常用来处理超时</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 4;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">TERM(15)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">终止,通常在系统关机时发送</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                    <tr>
                                     <td style="width: 13.52%; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; border-bottom-color: #9cc2e5; border-left-color: #9cc2e5; border-top: none; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="13%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; mso-yfti-cnfc: 68;" align="center">
                                       <strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">TSTP(20)</span></strong>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                     
                                     <td style="width: 86.48%; border-top: none; border-left: none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #9cc2e5; border-right-width: 1pt; border-right-color: #9cc2e5; background: #deeaf6; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="86%">
                                      <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; mso-yfti-cnfc: 64;">
                                       <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">停止进程的运行,但该信号可以被处理和忽略,通常因按下</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 宋体;" lang="EN-US">Ctrl+z</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';">组合键而引发</span>
                                      </p>
                                      
                                     </td>
                                     
                                    </tr>
                                    
                                    
                                   </table>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    <span style="font-size: 1.17em;">&nbsp; 使用trap控制信号</span>通常需要忽略的信号包括HUP、INT、QUIT、TSTP、TERM等,对应的信号编号分别为1、2、3、20、15。Shell脚本中既可以用数字来代表信号,也可以使用信号的名字来代表信号
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    <strong><span style="font-size: 1.17em; font-family: 微软雅黑, sans-serif;">1.12.2使用trap控制信号</span></strong>
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     trap命令用于指定在接收到信号后将要采取的行动,信号的相关说明前面已经提到 过。trap命令的一种常见用途是在脚本程序被中断时完成清理工作,或者屏蔽用户非法 使用的某些信号。在使用信号名时需要省略SIG前缀。可以在命令提示符下输人命令 trap -1来查看信号的编号及其关联的名称。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     trap命令的参数分为两部分,前一部分是接收到指定信号时将要采取的行动,后一部分是要处理的信号名。
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <p>
                                     trap命令的使用语法如下:
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>trap command signal</pre>
                                     
                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;signal是指接收到的信号,command是指接收到该信号应采取的行动。也就是:
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre><span style="color: #000000;">trap &lsquo;命令;命令&rsquo; 信号编号

或 trap ‘命令;命令’ 信号名

                                    </div>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <div class="cnblogs_code">
                                    <pre>[root@clsn ~]# trap <span style="color: #800000;">'</span><span style="color: #800000;">echo clsn</span><span style="color: #800000;">'</span> <span style="color: #800080;">2</span><span style="color: #000000;"> 

[root@clsn ~]# ^Cclsn

                                   </div>
                                   
                                   
                                   <h2>
                                    <span id="113">1.13 参考文档</span>
                                   </h2>
                                   
                                   
                                   <div>
                                    <div class="cnblogs_code">
                                     <pre>http:<span style="color: #008000;">//</span><span style="color: #008000;">blog.csdn.net/zhangna20151015/article/details/50293987</span>

https://zh.wikipedia.org/wiki/For迴圈#傳統的_for_迴圈_for-loops https://zh.wikipedia.org/wiki/While迴圈 https://www.cnblogs.com/kerrycode/p/6537175.html (生产随机数) http://blog.51cto.com/lidao/1936495 (不循环,批量创建用户) http://www.runoob.com/linux/linux-shell-func.html 函数

                                    </div>
                                    
                                    
                                    <p>
                                     &nbsp;
                                    </p>
                                    
                                   </div>
                                   
                                   
                                   <p>
                                    &nbsp;
                                   </p>
                                   
                                   
                                   <div id="toc_container" class="toc_white have_bullets">
                                    <ul class="toc_list">
                                     <li>
                                      <a href="#11_for">1.1 for循环语句</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#111_shellfor">1.1.1 shell中的for循环</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#112_For">1.1.2 不同语言的For循环</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#12_for">1.2 for循环相关练习题</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#121_1">1.2.1 【练习题1】批量生成随机字符文件名案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#122_2">1.2.2 【练习题2】批量改名特殊案例</a><ul>
                                         <li>
                                          <a href="#1221nbsp">1.2.2.1&nbsp; 批量改名其他方式</a>
                                         </li>
                                        </ul>
                                       </li>
                                       
                                       <li>
                                        <a href="#123_3">1.2.3 【练习题3】批量创建特殊要求用户案例</a><ul>
                                         <li>
                                          <a href="#1231nbsp_shell">1.2.3.1&nbsp; 批量创建用户并设置随机密码(不使用shell循环)</a>
                                         </li>
                                        </ul>
                                       </li>
                                       
                                       <li>
                                        <a href="#124_4">1.2.4 【练习题4】扫描网络内存活主机案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#125_5">1.2.5 【练习题5】筛选符合长度的单词案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#126_6RANDOM">1.2.6 【练习题6】破解RANDOM随机数案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#127_7">1.2.7 【练习题7】博客园博文爬虫案例</a><ul>
                                         <li>
                                          <a href="#1271nbsp_51CTO">1.2.7.1&nbsp; 51CTO博客爬虫案例</a>
                                         </li>
                                        </ul>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#13_while">1.3 while循环语句</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#131_shellwhile">1.3.1 shell中while语法</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#132_while">1.3.2 while 使用场景</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#133_while">1.3.3 while 作用</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#14">1.4 获取取文件中的行,单词和字符</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#141">1.4.1 迭代获取文件中的每一行</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#142">1.4.2 迭代获取每一个单词</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#143">1.4.3 迭代获取每一个字符</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#144">1.4.4 同时获取取文件中的行,单词和字符脚本</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#145_eval">1.4.5 eval 命令用法</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#15_break_continue_exit_return">1.5 break continue exit return</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#151_break">1.5.1 break命令说明</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#152_continue">1.5.2 continue命令说明</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#153_exit">1.5.3 exit命令说明</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#154_return">1.5.4 return命令说明</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#16_shell">1.6 shell中的数组</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#161_Shell">1.6.1 为什么会产生Shell数组</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#162_Shell">1.6.2 什么是Shell数组</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#163">1.6.3 数组中的增删改查</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#164">1.6.4 将命令的结果赋值给数组</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#161">1.6.1 数组定义格式</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#162">1.6.2 数组的本质就是一个变量,只是这个变量存了多个值</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#163-2">1.6.3 【练习题】批量检查多个网站地址是否正常</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#17_Shell">1.7 Shell 函数</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#171">1.7.1 使用函数的优势</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#172">1.7.2 定义函数</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#173">1.7.3 引用函数</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#174">1.7.4 函数传参</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#175_0">1.7.5 $0 永远的脚本名称</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#176_return">1.7.6 函数中return的用法</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#177">1.7.7 自定义常用函数库</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#18_shell">1.8 shell脚本的调试</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#181">1.8.1 脚本调试技巧</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#182_Shell">1.8.2 Shell调试技巧小结</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#19_shell">1.9 shell编程练习题</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#191_1shell">1.9.1 【练习题1】shell实现抓阄程序</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#192_29x9">1.9.2 【练习题2】输出9x9 乘法表</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#193_3dDOS">1.9.3 【练习题3】解决dDOS攻击生产案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#194_4">1.9.4 【练习题4】开发脚本入侵检测与报警案例(入侵检测系统)</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#195_5">1.9.5 【练习题5】单词及字母去重排序案例</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#196_6">1.9.6 【练习题6】编写正(或长)方形图形案例</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#110">1.10 各种语句小结</a>
                                     </li>
                                     <li>
                                      <a href="#111">1.11 附录</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#1111">1.11.1 格式化文本--对齐文本</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#1112">1.11.2 服务器被挂马怎么办?</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#1113">1.11.3 怎么通过进程找到程序</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#1114_screen">1.11.4 screen程序 防止脚本执行中断</a>
                                       </li>
                                       <li>
                                        <a href="#1115_shell">1.11.5 shell中实现倒计时效果</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#112_linux">1.12 linux中的信号</a><ul>
                                       <li>
                                        <a href="#1121_Linux">1.12.1 Linux系统的重要信号及说明</a>
                                       </li>
                                      </ul>
                                     </li>
                                     
                                     <li>
                                      <a href="#113">1.13 参考文档</a>
                                     </li>
                                    </ul>
                                   </div>